ดาวน์โหลด

  • COVID-19 (จีน) CN MO (หมายเลขเวอร์ชัน 4.0 20200511) _compressed
  • COVID-19 (อังกฤษ) AGBEUUSAU (หมายเลขเวอร์ชัน 5.0 20200511) _compressed
  • COVID-19 (ฝรั่งเศส) FREUCA (หมายเลขเวอร์ชัน 4.0 20200511) _compressed
  • COVID-19 (อิตาลี) ITEU (หมายเลขเวอร์ชัน 4.0 20200511) _compressed
  • COVID-19 (โปรตุเกส) PTBRAOMZ (หมายเลขเวอร์ชัน 4.0 20200511) _compressed
  • COVID-19 (รัสเซีย) RUKABYUA (หมายเลขเวอร์ชัน 4.0 20200511) _compressed
  • COVID-19 (สเปน) ESEUARMX (หมายเลขเวอร์ชัน 4.0 20200511) _compressed
  • COVID-19 เยอรมัน DEATBELU (หมายเลขเวอร์ชัน 4.0 20200511) _compressed
  • COVID-19 (อาหรับ) SAPKTRIN (หมายเลขเวอร์ชัน 4.0 20200511) _compressed